Villkor & Säkerhet

Privacy Policy

1. ALLMÄNT

1.1 Vi på Personlig Almanacka Nordic AB, org.nr. 556756-6376 (”Personlig almanacka”) respekterar och värnar om din personliga integritet. Vi vill att du alltid ska känna dig trygg när du använder dig av våra tjänster och när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med detta integritetsmeddelande (”Integritetsmeddelande”) visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras i enlighet med tillämplig lagstiftning.

1.2 För att kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster åt dig som användare måste vi använda personuppgifter om dig. Detta Integritetsmeddelande gäller dig som skapar ett konto på vår webbplats.

1.3 Du som använder våra tjänster ansvarar för att du har rätt att ladda upp de bilder och annan information som du laddar upp till vår tjänst.

2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

2.1 Personlig almanacka är personuppgiftsansvarig för användningen av dina personuppgifter och ansvarar för att användningen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Du finner kontaktuppgifter till oss längst ned i detta Integritetsmeddelande.

3. VÅR ANVÄNDNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi på Personlig almanacka använder dina personuppgifter för att bedriva vår verksamhet och för att kunna tillhandahålla dig de produkter och tjänster vi erbjuder på vår webbplats. Dina personuppgifter används för följande syften: - Administration och fullgörande av avtal, - Uppfyllande av lagliga förpliktelser, - Marknadsföring, inklusive kundanpassad direktreklam, och - Metod- och affärsutveckling. I nedanstående tabeller får du mer information om bl.a. varför vi använder dina personuppgifter, vilka personuppgifter vi sparar för att uppnå de syftena och hur länge vi sparar dina personuppgifter.

Syfte: Administration och fullgörande av avtal
Personuppgifter: Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Order- och betalningsuppgifter såsom leveranser, orderhistorik och betalinformation.

IT-uppgifter såsom IP-adress, webbläsarinformation, enhetsinformation, logginformation.

Inloggningsuppgifter såsom e-postadress och lösenord.

Vad vi gör: Vi använder dina uppgifter för att kunna tillhandahålla, administrera och anpassa våra tjänster samt möjliggöra inloggning, orderhantering, leveranser och kundservice till dig som användare.

Laglig grund: Fullgörande av avtal.

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter i 18 månader efter din senaste inloggning på ditt kundkonto, samt att eventuell garantitid löpt ut. Vi sparar dina uppgifter under denna tid för att du inte ska behöva lämna dina uppgifter till oss på nytt om du beställer en produkt från oss nästföljande år.

Dina rättigheter: Se avsnitt 9.
Syfte: Uppfyllande av lagliga förpliktelser
Personuppgifter: Order- och betalningsuppgifter som utgör räkenskapsinformation såsom fakturor med leveranser m.m.

Vad vi gör: Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla lagens krav bland annat på bokföring.

Laglig grund: Rättslig förpliktelse

Lagringstid: 7 år, räknat från utgången av det kalenderår då räkenskapsåret, till vilken informationen hörde, avslutades.

Dina rättigheter: Se avsnitt 9.

Syfte: Marknadsföring, inklusive kundanpassad direktreklam

Personuppgifter: Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Surfvanor och besökshistorik såsom vilka sidor du besökt på vår (och andras) hemsida och hur länge besöket varade.

Demografiska uppgifter såsom ålder.

Vad vi gör: Vi använder dina personuppgifter inom ramen för vår marknadsföring. Personuppgifterna kan komma att användas för att skicka direktreklam och information om erbjudanden, produkter, nyheter och tävlingar till dig. Vi kommer även att marknadsföra våra produkter och tjänster via våra samarbetspartners och andra tredje parter, såsom Facebook. Vi använder TrustPilot för att inhämta och analysera våra kunders omdömen om våra produkter och tjänster. Vi använder senare dessa omdömen vid vår marknadsföring. Vi vill även kunna premiera dig som är lojal kund hos oss. Vi sparar därför dina kontaktuppgifter och transaktionsuppgifter för att kunna kontakta dig och erbjuda särskilda förmåner.

Laglig grund: Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att skicka allmän och segmenterad marknadsföring till dig överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter (för marknadsföring via post, telefon och sociala medier – och för marknadsföring via e-post, SMS, MMS och andra automatiska system om kraven i marknadsföringslagen är uppfyllda)

Samtycke (för marknadsföring av tredje parts produkter och tjänster via e-post, SMS och MMS och andra automatiska system)

Lagringstid: Uppgifterna sparas och används i 18 månader efter din senaste inloggning på ditt kundkonto, samt att eventuell garantitid löpt ut. Det förutsätter förstås att du inte motsatt dig direktmarknadsföring under den tiden.

Dina personuppgifter används också för analys i samband med marknadsföring så att vi kan skicka kundanpassad reklam till dig.
Dina rättigheter: Om du inte vill att vi på Personlig almanacka ska använda dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan användning till oss. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att använda personuppgifterna för detta syfte. För den användning där vi använder ditt samtycke som laglig grund kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Se vidare i avsnitt 9 om dina rättigheter.

Syfte: Metod- och affärsutveckling
Personuppgifter: Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
Information om hur du använder våra tjänster och om dina beteendemönster.

Vad vi gör: Vi använder dina personuppgifter inom ramen för våra marknads- och kundanalyser bestående av statistik och utvärderingar, t.ex. från Google Analytics, som utgör underlag för att utveckla och förbättra våra tjänster. Vi använder även TrustPilot för att inhämta omdömen om våra produkter och tjänster från våra kunder. Vi använder dessa omdömen för att utveckla våra produkter och tjänster.

Laglig grund: Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att analysera användningen av våra produkter och tjänster i syfte att förbättra, ersätta eller ta fram nya överväger ditt intresse av skydd för dina person-uppgifter

Lagringstid: Vi sparar och använder dina personuppgifter för detta ändamål under hela avtalsförhållandet, dvs. efter det att din beställning är levererad och betalad samt att eventuell garantitid löpt ut, samt i 18 månader därefter.

Dina rättigheter: Du har rätt att invända mot personuppgiftsanvändning som sker efter en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan användning kommer vi enbart att fortsätta användningen om det finns viktiga skäl till användningen som väger tyngre än dina intressen. Se vidare i avsnitt 9 om dina rättigheter.

4. VARIFRÅN KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER

4.1 De personuppgifter vi använder om dig har du lämnat till oss. Du lämnar uppgifter vid registreringen av användarkonto, vid beställning av varor, genom att ladda upp material och vid användande av våra tjänster. Vi inhämtar inga uppgifter från andra källor.

4.2 För att kunna ingå avtal med oss och för att vi ska kunna tillhandahålla dig våra produkter och tjänster är det ett krav att du lämnar dina personuppgifter till oss. Om du inte lämnar uppgifterna kan vi tyvärr inte ingå avtal med dig eller tillhandahålla dig våra produkter och tjänster.

5. AUTOMATISERAT BESLUTSFATTANDE

Vi använder oss inte av automatiska processer för att fatta beslut som i betydande grad påverkar dig.

6. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

6.1 Vi sparar bara dina personuppgifter så länge de behövs för de syften vi samlade in uppgifterna enligt detta Integritetsmeddelande. När vi inte längre behöver spara dina uppgifter tar vi bort dem ur våra system, databaser och backup-er. I tabellerna ovan under avsnitt 3 kan du se hur länge vi sparar personuppgifter om dig för olika syften.

6.2 Vi kan också behöva spara dina personuppgifter längre för att följa andra lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen eller något annat viktigt intresse.

7. VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER TILL?

7.1 Personlig almanacka kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part, såsom till IT-leverantörer, tryckerier, transportörer och betaltjänstförmedlare samt till företag som vi i övrigt samarbetar med för att tillhandahålla och marknadsföra våra produkter och tjänster. Vi kommer därför att lämna ut dina uppgifter till bland annat Klarna, dibs, PayPal, Facebook, TrustPilot och PostNord. Vi kan i vissa fall också behöva lämna ut uppgifter på begäran av myndigheter eller till andra parter inom ramen för domstols- eller företagsförvärvsprocesser eller liknande.

7.2 Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon annan.

8. VAR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

8.1 Personlig almanacka använder alltid bara dina personuppgifter inom EU/EES.

8.2 Det kan dock hända att våra samarbetspartners, t.ex. Facebook, Google och TrustPilot, lagrar eller på annat sätt använder dina personuppgifter även utanför EU/EES. I sådana fall ansvarar de, i deras egenskap av självständigt personuppgiftsansvariga, för att dina personuppgifter skyddas på ett säkert sätt. Vi kommer också att säkerställa att dina personuppgifter överförs på ett säkert sätt i den utsträckning vi vet att dina personuppgifter kommer att lagras eller på annat sätt användas i ett land utanför EU/EES, t.ex. genom användningen av EU-kommissionens standardavtalsklausuler för tredjelandsöverföringar.

9. DINA RÄTTIGHETER

9.1 Vårt ansvar för dina rättigheter

9.1.1 Personlig almanacka ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter används i enlighet med lag och att dina rättigheter får genomslag. Du kan när som helst kontakta oss om du vill använda dig av dina rättigheter. Du finner våra kontaktuppgifter längst ner i detta Integritetsmeddelande.

9.1.2 Personlig almanacka är skyldig att besvara din begäran om att utöva dina rättigheter inom en månad från att du hörde av dig. Om din begäran är komplicerad eller om det har kommit in ett stort antal har vi rätt att förlänga tiden med två månader till. Om vi anser att vi inte kan göra det du vill att vi ska göra är vi skyldiga att senast inom en månad från det att vi tog emot din begäran meddela dig varför vi inte kan göra det du vill att vi ska göra och informera dig om att du har rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten.

9.1.3 All information, kommunikation och samtliga åtgärder som vi genomför är kostnadsfria för dig. Om det du begär med anledning av dina rättigheter däremot är uppenbart ogrundat eller orimligt har vi rätt att ta ut en administrativ avgift för att ge dig informationen eller genomföra efterfrågad åtgärd, eller vägra att tillmötesgå din begäran.


9.2 Din rätt till tillgång, rättelse, radering och begränsning

9.2.1 Du har rätt att av Personlig almanacka begära

 1. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över vår användning av dina personuppgifter. Du har även rätt att kostnadsfritt få en kopia av de personuppgifter som vi använder. För eventuella ytterligare kopior har vi rätt att ta ut en administrationsavgift. Om du gör en begäran i elektroniskt format, t.ex. via e-post, kommer vi att ge dig informationen i ett allmänt använt elektroniskt format.
 2. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som vi upptäcker är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har även (från och med den 25 maj 2018) rätt att komplettera med ytterligare uppgifter om något relevant saknas genom att skicka ett kompletterande utlåtande.
 3. Radering av dina personuppgifter. Du har (från och med den 25 maj 2018) rätt att begära att vi tar bort dina personuppgifter om det inte längre finns något godtagbart skäl till att vi använder dem. Radering ska därför ske om:
  1. personuppgifterna inte längre behövs för det syfte vi samlade in dem,
  2. vi använder dina uppgifter med stöd av ditt samtycke och du återkallar detta,
  3. du invänder mot vår användning av dina uppgifter som sker efter en intresseavvägning och vi inte har viktiga intressen som väger tyngre än dina intressen och rättigheter,
  4. vi har använt personuppgifterna på ett otillåtet sätt,
  5. vi har en rättslig förpliktelse att radera personuppgifterna, eller
  6. du är barn och vi har samlat in personuppgifterna i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster.
  Det kan dock finnas krav i lag eller andra starkt vägande skäl som gör att vi inte omedelbart kan radera dina personuppgifter. Vi kommer då att sluta använda dina personuppgifter för andra syften än att följa lagstiftningen eller som inte är nödvändig av något annat starkt vägande skäl.
 4. Begränsning av användning. Det innebär att vi tillfälligt begränsar användningen av dina personuppgifter. Du har (från och med den 25 maj 2018) rätt att begära begränsning när:
  1. du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 9.2.1 b), under tiden vi utreder uppgifternas korrekthet,
  2. användningen är olaglig och du inte vill att uppgifterna om dig raderas,
  3. vi som personuppgiftsansvariga inte längre behöver personuppgifterna för våra syften med användningen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk, eller
  4. du har invänt mot användning enligt punkt 9.3.1, i väntan på kontroll om våra viktiga intressen väger tyngre än dina.

9.2.2 Personlig almanacka kommer (från och med den 25 maj 2018) att vidta alla rimliga åtgärder vi kan för att underrätta alla som tagit emot dina personuppgifter enligt punkten 7 ovan om vi rättat, raderat eller begränsat åtkomsten till dina personuppgifter efter att du begärt att vi ska göra det. På din begäran kommer vi att informera dig om vilka vi lämnat ut personuppgifter till.


9.3 Din rätt att invända mot användning

9.3.1 Du har rätt att invända mot den personuppgiftsanvändning som vi gör med stöd av en intresseavvägning. Du har alltså rätt att invända mot vår behandling för viss marknadsföring och för metod- och affärsutveckling. Om du invänder mot sådan användning kommer vi enbart att fortsätta användningen om vi har viktiga skäl till att fortsätta användningen som väger tyngre än dina intressen.

9.3.2 Om du inte vill att Personlig almanacka använder dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan användning genom att höra av dig till oss. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att använda personuppgifterna i detta marknadsföringssyfte.


9.4 Din rätt att återkalla samtycke

9.4.1 För den användning där vi använder ditt samtycke som laglig grund (se avsnitt 3 ovan) kan du när som helst återkalla ditt samtycke på det sätt du önskar, t.ex. genom länken längst ner i nyhetsbrevet eller genom att du kontaktar oss via e-post på hej@personligalmanacka.se. Om du återkallar ditt samtycke är det möjligt att du inte kan använda våra tjänster på avsett sätt.


9.5 Din rätt till dataportabilitet

9.5.1 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att få ut en del av dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att få överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Du har endast rätt till dataportabilitet när användningen av dina personuppgifter är automatiserad och vi grundar vår användning på ditt samtycke eller på ett avtal mellan dig och oss. Det innebär att du till exempel har rätt att få ut och överföra alla personuppgifter du matat in för att skapa ditt användarkonto hos oss.


9.6 Din rätt att klaga till tillsynsmyndighet

9.6.1 Du har rätt att lämna eventuella klagomål på vår användning av dina personuppgifter till Datainspektionen.

10. SKYDDET AV DINA PERSONUPPGIFTER

10.1 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Personlig almanacka har därför vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Om det inträffar säkerhetsincidenter som kan påverka dig eller dina personuppgifter på ett mer betydande sätt, t.ex. när det finns en risk för bedrägeri eller identitetsstöld, kommer vi att höra av oss till dig och berätta vad du kan göra för att minska risken.

11. COOKIES

11.1 Vi på Personlig almanacka använder cookies på vår webbplats och i våra tjänster för att förbättra din upplevelse hos oss. Vi använder cookies för att förenkla och anpassa våra tjänster, såsom vid inloggning. Du hittar policyn här.

12. FÖRÄNDRINGAR AV DETTA INTEGRITETSMEDDELANDE

12.1 Personlig almanacka har rätt att när som helst ändra detta Integritetsmeddelande. När vi gör ändringar som inte enbart är språkliga eller redaktionella kommer du att få tydlig information om ändringarna och vad de innebär för dig innan de börjar gälla. Om vi behöver ditt samtycke för att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig och du inte godtar de ändrade villkoren har du rätt att säga upp avtalet med oss innan villkoren träder ikraft.

13. KONTAKTINFORMATION

13.1 Tveka inte att kontakta oss på Personlig almanacka om du har några frågor om detta Integritetsmeddelande, vår användning av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag.

Personlig Almanacka Nordic AB
Lena Årby 16
743 91 Storvreta

hej@personligalmanacka.se
www.personligalmanacka.se

Org nr: 556756-6376

Köpvillkor

Betalning

För att vi ska kunna hantera din beställning så behöver en betalmetod vara registrerad hos oss. Du kan välja mellan Paypal eller Klarna. Via Klarna kan du betala i förskott med kort eller direktbetalning via din bank, eller så kan du betala i efterskott via faktura. Fakturan mailas då till dig i samband med att din beställning skickas från oss.

Leverans

Från det att din betalmetod har registrerats i vårt system levereras dina beställda varor normalt inom 14 dagar. Skulle din beställning dröja mer informeras du om detta. Presentkort och skinnfodral skickas inom två arbetsdagar. Leverans sker med A-post.

Tull

Du som kund ansvarar för eventuella tull- och momskostnader.

Avbeställning och ångerrätt

Du har rätt att ångra och avbeställa din beställning så länge du inte har valt en betalmetod. Har du däremot betalat, eller registrerat dig för faktura via Klarna, så gäller inte ångerrätt enligt distansavtalslagen vid postorderköp, då alla almanackor hos personligalmanacka.se är individuella och utformas speciellt för varje kund. Almanackorna kan innehålla tryckfel, och Personlig Almanacka Nordic AB frånsäger sig allt ansvar för vad ett sådant skulle kunna ställa till med...

Reklamation

Det är lämpligt att du kontrollerar din leverans vid ankomst för att verifiera att denna är riktig och felfri. Skulle din almanacka mot förmodan uppvisa allvarliga kvalitetsbrister ersätter vi den givetvis. Kontakta oss på hej@personligalmanacka.se snarast. Om en vara från oss däremot skadats i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till Posten inom 7 dagar. Vid retur eller reklamation meddelar du oss via e-mail om det. Returer får ej ske utan att du först kontaktar oss.

Tillgodovärde presentkort

Tillgodovärde på kundkonto är giltigt två år från utställandedatum.

Kontaktuppgifter

Personlig Almanacka Nordic AB
Lena Årby 16
743 91 Storvreta

hej@personligalmanacka.se
www.personligalmanacka.se

Org nr: 556756-6376Uppdaterades 2024-03-08

Up