Privacy Policy

1. GENERELT

1.1 Vi i Personlig Almanacka Nordic AB, org.nr. 556756-6376 (”Personlig Almanakk”) respekterer og verner om din personlige integritet. Vi vil at du alltid skal kjenne deg trygg når du benytter deg av våre tjenester og når du oppgir dine personopplysninger til oss. Vi vil med denne integritetserklæringen (”Integritetserklæring”) vise hvordan vi sikrer at dine personopplysninger håndteres i samsvar med gjeldende lov.

1.2 For å kunne levere våre produkter og tjenester til deg som bruker må vi bruke personopplysninger om deg. Denne Integritetserklæringen gjelder deg som oppretter en konto på vårt nettsted.

1.3 Du som bruker våre tjenester er ansvarlig for at du har rett til å laste opp de bildene og annen informasjon som du laster opp til vår tjeneste.

2. DATAANSVARLIG

2.1 Personlig Almanakk er dataansvarlig for bruken av dine personopplysninger og er ansvarlig for at bruken skjer i samsvar med gjeldende lov. Du finner kontaktinformasjon til oss lengst nede i denne Integritetserklæringen.

3. VÅR BRUK AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Vi i Personlig Almanakk benytter dine personopplysninger for å drive vår virksomhet og for å kunne levere de produktene og tjenestene vi tilbyr på vårt nettsted. Dine personopplysninger benyttes til følgende formål: - Administrasjon og oppfyllelse av avtalen, - Oppfyllelse av juridiske forpliktelser, - Markedsføring, inklusive kundetilpasset direktereklame, og - Metode- og forretningsutvikling. I tabellene under får du mer informasjon om blant annet hvorfor vi bruker dine personopplysninger, hvilke personopplysninger vi lagrer for å nå disse målene og hvor lenge vi lagrer personopplysningene dine.

Formål: Administrasjon og oppfyllelse av avtalen

Personopplysninger: Kontaktinformasjon så som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Ordre- og betalingsinformasjon så som leveranser, ordrehistorikk og betalingsinformasjon.

IT-informasjon så som IP-adresse, nettleserinformasjon, enhetsinformasjon, logginformasjon.

Innloggingsopplysninger så som e-postadresse og passord.

Hva vi gjør: Vi bruker dine opplysninger for å kunne levere, administrere og tilpasse våre tjenester samt muliggjøre innlogging, ordrehåndtering, leveranser og kundeservice til deg som bruker.

Juridisk grunnlag: Oppfyllelse av avtalen.

Lagringstid: Vi oppbevarer dine personopplysninger i 18 måneder etter siste innlogging til din kundekonto, samt at eventuell garantitid er utløpt. Vi lagrer opplysningene dine i denne tiden for at du ikke skal være nødt til å oppgi opplysningene dine til oss på nytt hvis du bestiller et produkt fra oss det påfølgende året.

Dine rettigheter: Se avsnitt 9.
Formål: Oppfyllelse av juridiske forpliktelser
Personopplysninger: Ordre- og betalingsinformasjon som utgjør regnskapsinformasjon så som fakturaer med leveranser m.m.

Hva vi gjør: Vi benytter dine personopplysninger for å oppfylle lovens krav blant annet til bokføring.

Juridisk grunnlag: Rettslig forpliktelse

Lagringstid: 7 år, regnet fra utgangen av kalenderåret i det regnskapsåret som informasjonen tilhørte, ble avsluttet.

Dine rettigheter: Se avsnitt 9.

Formål: Markedsføring, inklusive kundetilpasset direktereklame

Personopplysninger: Kontaktinformasjon så som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Surfevaner og besøkshistorikk så som hvilke sider du har besøkt på vår (og andres) hjemmeside og hvor lenge besøket varte.

Demografiske opplysninger så som alder.

Hva vi gjør: Vi benytter dine personopplysninger innenfor rammen for vår markedsføring. Personopplysningene kan komme til å bli brukt for å sende direktereklame og informasjon om tilbud, produkter, nyheter og konkurranser til deg. Vi kommer også til å markedsføre våre produkter og tjenester via våre samarbeidspartnere og andre tredjeparter, så som Facebook. Vi bruker TrustPilot for å innhente og analysere våre kunders vurdering av våre produkter og tjenester. Vi benytter så disse vurderingene i vår markedsføring. Vi vil også kunne premiere deg som er lojal kunde hos oss. Vi lagrer derfor din kontaktinformasjon og transaksjonsopplysninger for å kunne kontakte deg og tilby særskilte fordeler.

Juridisk grunnlag: Interesseavveining, i og med at vi anser at vår interesse i å sende generell og segmentert markedsføring til deg veier tyngre enn din interesse i beskyttelse for dine personopplysninger (for markedsføring via e-post, SMS, MMS og andre automatiske systemer hvis kravene i markedsføringsloven er oppfylt)

Samtykke (for markedsføring av tredje parts produkter og tjenester via e-post, SMS og MMS og andre automatiske systemer)

Lagringstid: Opplysninger lagres og brukes i 18 måneder måneder etter siste innlogging til din kundekonto, samt at eventuell garantitid er utløpt. Det forutsetter naturligvis at du ikke har motsatt deg direktemarkedsføring i denne tiden.

Dine personopplysninger brukes også til analyse i forbindelse med markedsføring slik at vi kan sende kundetilpasset reklame til deg.
Dine rettigheter: Hvis du ikke vil at vi i Personlig Almanakk skal bruke dine personopplysninger til direkte markedsføring har du alltid rett til å protestere mot slik bruk til oss. Når vi har mottatt din innvendig kommer vi til å slutte med å bruke personopplysningene dine til dette formålet. I de tilfellene der vi bruker ditt samtykke som juridisk grunnlag kan du når som helst tilbakekalle samtykket ditt ved å kontakte oss. Se videre i avsnitt 9 om dine rettigheter.

Formål: Metode- og forretningsutvikling
Personopplysninger: Kontaktinformasjon så som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
Informasjon om hvordan du benytter våre tjenester og om ditt atferdsmønster.

Hva vi gjør: Vi benytter dine personopplysninger innenfor rammen for våre markeds- og kundeanalyser som består av statistikk og vurderinger, for eksempel fra Google Analytics, som utgjør grunnlaget for å utvikle og forbedre våre tjenester. Vi benytter også TrustPilot til å innhente vurderinger av våre produkter og tjenester fra våre kunder. Vi bruker disse vurderingene for å utvikle våre produkter og tjenester.

Juridisk grunnlag: Interesseavveining, i og med at vi anser at vår interesse av å analysere bruken av våre produkter og tjenester med tanke på å forbedre, erstatte eller utvikle nye, mener vi at disse hensynene veier tyngre enn din interesse av beskyttelse for dine personopplysninger.

Lagringstid: Vi oppbevarer og bruker dine personopplysninger for dette formålet i hele avtaleforholdet, det vil si etter at din bestilling er levert og betalt samt at eventuell garantitid er utløpt, samt i 18 måneder deretter.

Dine rettigheter: Du har rett til å protestere mot bruken av dine personopplysninger som skjer etter en interesseavveining. Hvis du protesterer mot slik bruk kommer vi bare til å fortsette hvis det finnes viktige grunner til bruken som veier tyngre enn dine interesser. Se videre i avsnitt 9 om dine rettigheter.

4. HVOR KOMMER DINE PERSONOPPLYSNINGER FRA

4.1 De personopplysningene vi bruker om deg har du oppgitt til oss. Du oppgir opplysninger ved registrering av brukerkontoen, ved bestilling av varer, ved å laste opp materiell og ved å bruke våre tjenester. Vi innhenter ingen opplysninger fra andre kilder.

4.2 For å kunne inngå avtale med oss og for at vi skal kunne levere våre produkter og tjenester til deg er det er krav at du oppgir dine personopplysninger til oss. Hvis du ikke oppgir opplysningene kan vi dessverre ikke inngå noen avtale med deg eller levere våre produkter og tjenester til deg.

5. AUTOMATISERT BESLUTNINGSTAKING

Vi benytter oss ikke av automatiske prosesser for å fatte beslutninger som i betydelig grad påvirker deg.

6. HVOR LENGE OPPBEVARER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

6.1 Vi oppbevarer dine personopplysninger så lenge de trengs for de formålene vi samlet inn opplysningene for i samsvar med denne Integritetserklæringen. Når vi ikke lenger har behov for å oppbevare opplysningene dine fjerner vi dem fra våre systemer, databaser og backup-er. I tabellene over under avsnitt 3 kan du se hvor lenge vi oppbevarer personopplysninger om deg for ulike formål.

6.2 Vi kan også ha behov for å lagre personopplysningene dine lengre for å følge andre lovkrav eller for å ivareta våre rettslige interesser eller andre viktige interesser.

7. HVEM UTLEVERER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER TIL?

7.1 Personlig Almanakk kan komme til å utlevere dine personopplysninger til tredjeparter, så som IT-leverandører, trykkerier, transportører og betalingstjenesteformidlere samt til virksomheter som vi forøvrig samarbeider med for å levere og markedsføre våre produkter og tjenester. Vi kommer derfor til å utlevere dine opplysninger til blant andre Klarna, dibs, PayPal, Facebook, TrustPilot og PostNord. Vi kan i noen tilfeller også ha behov for å utlevere dine personopplysninger etter krav fra myndighetene eller til andre parter innenfor rammen for domstols- eller bedriftsoppkjøpsprosesser eller lignende.

7.2 Vi kommer ikke til å selge dine personopplysninger til noen andre.

8. HVOR BRUKER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

8.1 Personlig Almanakk bruker alltid dine personopplysninger kun innenfor EU/EØS.

8.2 Det kan likevel hende at våre samarbeidspartnere, for eksempel Facebook, Google og TrustPilot, lagrer, eller på annen måte bruker, dine personopplysninger også utenfor EU/EØS. I slike tilfeller er de ansvarlige, i egenskap av selvstendige dataansvarlige, for at personopplysninger beskyttes på en sikker måte. Vi kommer også til å sikre at dine personopplysninger overføres på en sikker måte i den utstrekning vi vet at dine personopplysninger vil bli lagret, eller på annen måte brukt, i et land utenfor EU/EØS, for eksempel ved bruk av EU-kommisjonens standard avtaleklausuler for overføring til tredjeland.

9. DINE RETTIGHETER

9.1 Vårt ansvar for dine rettigheter

9.1.1 Personlig Almanakk er ansvarlig i egenskap av dataansvarlig for at dine personopplysninger brukes i samsvar med loven og at dine rettigheter blir ivaretatt. Du kan når som helst kontakte oss om du vil benytte deg av dine rettigheter. Du finner kontaktinformasjon til oss lengst nede i denne Integritetserklæringen.

9.1.2 Personlig Almanakk plikter å besvare ditt krav om å utøve dine rettigheter innen en måned fra du lot høre fra deg. Hvis kravet ditt er komplisert eller om det er kommet inn et stort antall, har vi rett til å forlenge tiden med to måneder til. Hvis vi anser at vi ikke kan gjøre det du vil at vi skal gjøre, plikter vi, senest innen en måned fra vi mottok ditt krav, å meddele deg hvorfor vi ikke kan gjøre det du vil vi skal gjøre og informere deg om at du har rett til å klage til tilsynsmyndigheten.

9.1.3 All informasjon, kommunikasjon og samtlige tiltak som vi gjennomfører er kostnadsfrie for deg. Hvis derimot det du krever på grunnlag av dine rettigheter er åpenbart ubegrunnet eller urimelig har vi rett til å kreve en administrativ avgift for å gi deg informasjonen eller gjennomføre det tiltaket du ber om, eller nekte å etterkomme ditt krav.

9.2 Din rett til tilgang, retting, sletting og begrensning

9.2.1 Du har rett å kreve følgende fra Personlig Almanakk

 1. Tilgang til dine personopplysninger. Det innebærer at du har rett til å kreve et registerutdrag over vår bruk av dine personopplysninger. Du har også rett til kostnadsfritt å få en kopi av de personopplysningene som vi bruker. For eventuelle ytterligere kopier har vi rett til å kreve en administrasjonsavgift. Hvis du retter kravet i elektronisk format, for eksempel via e-post, kommer vi til å gi deg informasjonen i et alminnelig brukt elektronisk format.
 2. Retting av dine personopplysninger. Etter krav fra deg eller på eget initiativ kommer vi til å rette, avidentifisere, slette eller komplettere opplysninger som vi blir klar over er feilaktige, ufullstendige eller misvisende. Du har også rett til (fra og med 25.mai 2018) til å komplettere med ytterligere opplysninger hvis noe relevant mangler ved å sende kompletterende opplysninger.
 3. Sletting av dine personopplysninger. Du har (fra og med 25.mai 2018) rett til å kreve at vi fjerner dine personopplysninger hvis det ikke lenger finnes noen godtakbar grunn til at vi bruker dem. Sletting skal derfor skje hvis:
  1. personopplysningene ikke lenger er nødvendige for det formålet vi samlet dem inn for,
  2. vi bruker dine opplysninger med støtte av ditt samtykke og du tilbakekaller det,
  3. du protesterer mot vår bruk av dine opplysninger som skjer etter en interesseavveining og vi ikke har viktige interesser som veier tyngre enn dine interesser og rettigheter,
  4. vi har brukt personopplysningene på en måte som ikke er tillatt,
  5. vi har en rettslig plikt til å slette personopplysningene, eller
  6. du er barn og vi har samlet inn personopplysningene i forbindelse med tilbud av informasjonssamfunnets tjenester.
  Det kan likevel finnes krav i loven eller andre tungtveiende grunner til at vi ikke umiddelbart kan slette personopplysningene dine. Vi kommer til å slutte å bruke personopplysningene dine for andre formål enn å følge lovgivningen eller som ikke er nødvendig av noen annen tungtveiende grunn.
 4. Begrensning av bruk. Dette innebærer at vi midlertidig begrenser bruken av personopplysningene dine. Du har (fra og med 25.mai 2018) rett til å kreve begrensning når:
  1. du anser at personopplysningene dine er feilaktige og du har krevd retting i samsvar med punkt 9.2.1 b), i den tiden vi utreder opplysningenes korrekthet,
  2. bruken er ulovlig og du ikke vil at opplysningene om deg skal slettes.
  3. vi som dataansvarlige ikke lenger har behov for personopplysningene dine for våre formål med bruken, men du trenger dem for å kunne fastslå, gjøre gjeldende eller forsvare et rettslig krav, eller
  4. du har protestert mot bruken i samsvar med punkt 9.3.1, i påvente av kontroll om våre viktige interesser veier tyngre enn dine.

9.2.2 Personlig Almanakk kommer (fra og med 25.mai 2018) til å iverksette alle rimelige tiltak vi kan for å underrette alle som har mottatt dine personopplysninger i samsvar med punkt 7 over hvis vi har rettet, slettet eller begrenset tilgangen til dine personopplysninger etter at du har krevd at vi skal gjøre det. På forespørsel fra deg kommer vi til å informere deg om hvem vi har utlevert personopplysningene til.


9.3 Du har rett til å protestere mot bruk

9.3.1 Du har rett til å protestere mot bruk av dine personopplysninger som vi gjør med støtte i en interesseavveining. Du har altså rett til å protestere mot vår behandling for bestemt type markedsføring og metode- og forretningsutvikling. Hvis du protesterer mot slik bruk kommer vi bare til å fortsette bruken hvis vi har viktige grunner til å fortsette bruken som veier tyngre enn dine interesser.

9.3.2 Hvis du ikke vil at vi i Personlig Almanakk skal bruke dine personopplysninger til direkte markedsføring har du alltid rett til å protestere mot slik bruk ved å gi melding til oss. Når vi har mottatt din innvendig kommer vi til å slutte med å bruke personopplysningene dine til dette markedsføringsformålet.


9.4 Din rett til å tilbakekalle samtykke

9.4.1 For slik bruk der vi bruker ditt samtykke som lovlig grunn (se avsnitt 3 over) kan du når som helst tilbakekalle ditt samtykke på den måten du ønsker, for eksempel med lenken lengst nede i nyhetsbrevet eller ved at du kontakter oss via e-post på hei@personligalmanakk.com. Hvis du tilbakekaller ditt samtykke er det mulig at du ikke kan bruke våre tjenester på tiltenkt måte.


9.5 Din rett til dataportabilitet

9.5.1 Du har rett til dataportabilitet. Det innebærer en rett til å få ta ut en del av personopplysningene dine i et strukturert, alminnelig brukt og maskinlesbart format og å få overføre disse opplysningene til en annen dataansvarlig. Du har kun rett til dataportabilitet når bruken av dine personopplysninger er automatisert og vi bygger vår bruk på ditt samtykke eller på en avtale mellom deg og oss. Det innebærer at du for eksempel har rett til å få utlevert og overføre alle personopplysninger du har lagt inn for å opprette din brukerkonto hos oss.


9.6 Din rett til å klage til tilsynsmyndighet

9.6.1 Du har rett til å levere eventuelle klager på vår bruk av dine personopplysninger til Datatilsynet.

10. BESKYTTELSE AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

10.1 Du skal alltid kunne føle deg trygg når du oppgir dine personopplysninger til oss. Personlig Almanakk har derfor satt i verk egnede sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine mot utilbørlig tilgang, endring og sletting. Hvis det skulle oppstå sikkerhetshendelser som kan påvirke deg eller dine personopplysninger på en mer betydelig måte, for eksempel når det foreligger en risiko for bedrageri eller identitetstyveri, kommer vi til å melde fra om dette til deg og fortelle deg hva du kan gjøre for å redusere risikoen.

11. COOKIES/INFORMASJONSKAPSLER

11.1 Vi i Personlig Almanakk benytter cookies/informasjonskapsler på vårt nettsted og i våre tjenester for å forbedre din opplevelse hos oss. Vi benytter cookies for å forenkle og tilpasse våre tjenester, som for eksempel ved innlogging. Du finner retningslinjene her.

12. ENDRINGER AV DENNE INTEGRITETSERKLÆRINGEN

12.1 Personlig Almanakk har rett til når som helst å endre denne Integritetserklæringen. Når vi foretar endringer som ikke bare er språklige eller redaksjonelle kommer du til å få tydelig informasjon om endringene og hva de innebærer for deg før de begynner å gjelde. Hvis vi har behov for ditt samtykke for å kunne gjennomføre våre tiltak mot deg og du ikke godtar de endrede vilkårene har du rett til å si opp avtalen med oss før vilkårene trer i kraft.

13. KONTAKTINFORMASJON

13.1 Ikke nøl med å kontakte Personlig Almanakk hvis du har spørsmål om denne Integritetserklæringen, vår bruk av dine personopplysninger eller hvis du vil kreve et registerutdrag.

Personlig Almanacka Nordic AB
Lena Årby 16
743 91 Storvreta

hei@personligalmanakk.com
www.personligalmanakk.com

Org. nr: 556756-6376

Kjøpebetingelser

Betaling

For at vi skal kunne håndtere din bestilling så trenger vi en betalingsmetode registrert hos oss. Du kan velge mellom Paypal eller Klarna. Vi Klarna kan du betale på forskudd med kort, som direktebetaling via bank eller på etterskudd med faktura. Fakturaen mailes i så fall til deg i forbindelse med at bestillingen sendes fra oss.

Levering

Fra det tidspunkt din betalingsmetode er registrert i vårt system leveres dine varer normalt innen 14 dager. Skulle din bestilling bli forsinket informeres du om dette. Gavekort og skinnomslag sendes innen to arbeidsdager. Levering skjer med A-post.

Toll

Vi tilbyr leveranser til Norge for både privatpersoner og bedrifter. For bestillinger til privatpersoner gjelder VOEC-reglene (VAT On E-commerce), noe som betyr at varer med en verdi under 3 000 NOK ikke pålegges moms.

For bestillinger til bedrifter i Norge gjelder de vanlige momsforskriftene for eksport. Det betyr at bedriften er ansvarlig for å betale eventuell moms og tollavgifter. Vi sender ikke varer til bedrifter tollfritt. Eventuelle tollavgifter og moms som oppstår for bedriftsbestillinger er kundens ansvar.

Vi anbefaler at bedriftskunder sjekker toll- og momsforskriftene i Norge før de gjør en bestilling. Ved spørsmål om moms eller tollavgifter, vennligst kontakt oss for mer informasjon.

Avbestilling og angrerett

Du har rett til å angre og avbestille så lenge du ikke har valgt betalingsmetode. Har du derimot betalt eller registrert deg for faktura via Klarna, så gjelder ikke angreretten lenger. Loven om distansehandel spesifiserer at alle almanakker kjøpt via personligalmanakk.com er individuelle og utformes spesielt for hver kunde, og angreretten gjelder derfor ikke.
Almanakkene kan inneholde trykkfeil, og Personlig Almanacka Nordic AB frasier seg alt ansvar for hva slike trykkfeil kan forårsake...

Reklamasjon

Det er smart om du kontrollerer varen når du mottar den i posten for å sjekke at den er korrekt og feilfri. Skulle din almanakk mot formodning ikke ha den kvaliteten den burde, erstatter vi den selvsagt. Kontakt oss på hei@personligalmanakk.com snarest. Om en vare fra oss derimot er skadet under transporten, uansett om skaden er synlig eller skjult, skal dette rapporteres til Posten innen 7 dager. Ved retur eller reklamasjon melder du det til oss på epost. Ikke send noe i retur uten at du har kontaktes oss først.

Tilgodebeviset gavekort

Tilgodebeviset er gyldig i to år fra utstedelse.

Kontaktopplysninger

Personligalmanakk.com / Personlig Almanacka Nordic AB
Lena Årby 16
743 91 Storvreta, Sweden

hei@personligalmanakk.com
www.personligalmanakk.no

VAT nr: 556756637601Uppdaterades 2024-03-08

Up